Sut i ddarganfod pa dudalenau Facebook sy’n dilyn eich tudalen ar Facebook

Ydych chi erioed wedi meddwl pa dudalenau Facebook eraill sydd yn dilyn eich tudalen chi ?

Yn y Panel Gweinyddol cliciwch ar ‘Gweld y Cyfan’ yn y blwch ‘Hoffiadau Newydd’ yn y dde isaf
nawr cliciwch ar ‘Pobl Sy’n Hoffi Hyn’
 ac yn olaf cliciwch ar ‘Pages that like this’ i gael rhestr o dudalenau sy’n dilyn eich tudalen

Tips ar sut i gychwyn gyda LinkedIn

Cwbwlhewch eich proffil

Mae LinkedIn yn gadael i chi wybod pan mae eich proffil wedi cael ei gwblhau yn 100%, cymerwch amser i’w gwblhau yn ei  gyfanrwydd. Fe ddylir disgrifiad eich swydd fod yn un brofessiynol, sydd ddim yn cynnwys ‘buzzwords’ busnes ac heb fod yn gawslyd. Dewch o hyd i lun da o’ch gwyneb i roid ar eich proffil, cofiwch fod y llun yma yn gwerthu chi i cysylltiadau newydd.

Gwnewch cysylltiadau

Fel pob cyfrwng cymdeithasol eraill mae angen cysylltiadau. Mae yna ddau feddylfryd gyda cysyllytiadau LinkedIn. Y gyntaf ydi dilyn pawb a’r betws sydd yn cael ei alw’n LinkedIn Open Networking (LION). Yr ail sy’n mwy breifat ydi cysylltu gyda pobl rydych yn adnabod neu wedi cyfarfod mewn person. I ddarganfod cysylltiadau newydd, defnyddiwch ‘People you may know’ ar y top dde.

Addaswch eich URL

I gael cyfeiriad URL haws i’w gofio, cliciwch ar eich man-lun yn y top dde wedyn rhowch eich llygoden dros y marc i’r dde o ‘Edit’ a dewisiwch ‘Manage public profile settings’. Yn y golofn dde ewch lawr i ‘Your public profile URL’ a cliciwch ar ‘Customize your public profile URL’ i’w addasu.

Ymunwch a grwpiau

Mae grwpiau yn ran fawr o LinkedIn, ond mae angen i chi gymryd rhan ynddynt i gael y mwyaf allan. Darganfyddwch grwpiau sydd o ddiddordeb neu’n berthnasol i’ch busnes ac ewch i’r arfer o bostio a rhoid sylwadau yn aml. Dyma sut mae cysylltiadau da yn cael eu cychwyn.

Diweddariadau

Rhannwch diweddariadu proffesiynol sy’n berthnasol i’ch maes, beth rydych yn ceisio ei wneud ydi cynyddu ymgysylltiad gyda’ch cysylltiadau.

Diolch i Cwmni Bach GR am argymhell y pwnc yma www.cwmnibachgr.co.uk

Mistakes companies make on social media

Not modifying the default design

Keeping the default design is going to look amateurish. Modify the default design to show your personality.

Only talking about yourself

Keep updates about your company to about 2 out of 10, keep the other 8 out of 10 to share updates from other users and to chat with others.

Disappearing for a long time

Be consistent on social websites, that’s trick with social websites. A social media website that is not updated is not going to have a lot of new followers.

Not responding to other users

Social media is a dialogue not a monologue.

Deleting negative comments

Receiving negative comments on your social sites is not fun, but removing them will make your company look bad. Respond respectfully and do everything you can to make the situation better for any user who feels they have been wronged in some way.

Too many updates

Posting too often may lead to users unfollowing you, little and often is best.

Sharing the same update for all platforms

If you share the same update to all sites, your followers are just going to follow one social media website.

Showing how many that follows and unfollows you have

Sharing an update that shares with everyone how many have followed and unfollowed you recently is going to let your competitors see how popular you are.

Overusing hashtags

Using more than one hashtag is going to look like spam, the only exception to this is Instagram.

Sending private messages to people you do not know

Using a private message to send a message to thank people for following, advertise your website etc is going to make you look amateurish and can lead to users unfollowing you.

Use of business accounts as a private one

Keep the two apart. Talking about politics, sport etc. it not going to gain you many new users. Remember that the business account is going to represent your company’s image.

Camgymeriadau mae cwmniau yn ei wneud ar gyfryngau cymdeithasol

Ddim yn addasu cynllun eich proffil

Mae cadw y cynllun diofyn yn mynd i edrych yn amaturaidd. Addaswch y cynllun i ddangos eich personoliaeth.

Yn siarad amdanoch chi yn unig

Cadwch diweddariadau am eich cwmni i tua 2 allan o 10, cadwch y 8 allan o 10 arall i rannu diweddariadau gan defnyddiwyr eraill a sgwrsio gyda eraill.

Yn diflannu am hir

Byddwch yn gyson ar wefannau cymdeithasol, dyna’r tric gyda gwefannau cymdeithasol. Tydi gwefan cymdeithasol sydd ddim yn diweddaru yn aml yn mynd i gael lawer o ddilynwyr newydd.

Ddim yn ymateb i defnyddiwyr

Sgwrs yw’r cyfryngau cymdeithasol nid monolog.

Dileu sylwadau negyddol

Mae derbyn sylwadau negyddol ar eich gwefannau cymdeithasol ddim yn hwyl, ond mae dileu nhw yn gwneud eich cwmni yn edrych yn wael. Ymatebwch yn barchus ac gwnewch popeth yn eich gallu i wneud y sefyllfa yn well ar gyfer unrhyw dilynwr sy’n teimlo eu bod wedi cael cam mewn rhyw ffordd.

Gormod o diweddariadau

Gall ormod o ddiweddiaradau arwain at ddefnydiwyr peidio a dilyn chi.

Rhannu yr un diweddariad i pob llwyfan

Os ydych yn rhannu’r un diweddariad i’r holl safleoedd, fe fydd eich dilynwyr ddim ond yn mynd i ddilyn un safle yn unig.

Dangos faint sy’n dilyn ac yn dad-ddilyn chi mewn diweddariad

Mae rhannu diweddariad sy’n rhannu faint sy’n eich dilyn ac dad-ddilyn yn ddiweddar yn rhoi’r gallu i’ch cystadleuwyr weld faint o poblogaidd rydych chi.

Gorddefnyddio hashnodau

Mae defynddio mwy na un hashnod yn mynd i edrych fel spam, yr unig eithriad i hyn yw Instagram.

Gyrru negeseuon breifat i pobl rydych chi ddim yn adnabod

Mae defnyddio neges breifat i yrru neges i ddiolch pobl am ddilyn, hysbysebu eich gwefan a.y.b yn mynd i’ch gwneud i edrych yn amaturaidd ac gall arwain i ddilynwyr i ddad ddilyn chi.

Defnyddio cyfrifon busnes fel un breifat

Gadewch y ddau ar wahan. Mae siarad am wleidyddyddiaeth, pêl droed a.y.b. ddim yn mynd i ennill lawer o ddefnyddwyr newydd i chi. Mae’n rhaid cofio fod y cyfrif busnes yn mynd i gynrycholi delwedd eich cwmni.